TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
2673 hồ sơ

Đang xử lý
2 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
100 (%)